Zawarcie transakcji przez osobę blisko związaną

Bieżący | ESPI | 3/2020

 

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.

Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Emitent” lub „Spółka”) niniejszym przekazuje zawiadomienie otrzymane w dniu 24 czerwca 2020 r., o którym mowa w art. 19 ust. 1 MAR, o transakcjach dokonywanych na akcjach Spółki przez spółkę pod firmą Polish American Investment Fund LLC mającą status osoby blisko związanej z osobą pełniącą obowiązku zarządcze. tj. z Prezesem Spółki Janem Karaszewskim. Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie.pdf

Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie publicznej

Bieżący | ESPI | 2/2020

Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku do raportu otrzymane w dniu dzisiejszym tj. 24.06.2020 roku zawiadomienie o zbyciu znacznego pakietu akcji od Spółki Polish American Investment Fund LLC.

ZAWIADOMIENIE_PAIF._24.06.2020.pdf

Lista Akcjonariuszy Spółki posiadających powyżej 5% na WZA w dniu 23.06.2020 r.

Raport bieżący nr 1/2020
 

Zarząd spółki pod firmą United S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy, którzy uczestniczyli w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 23 czerwca 2020 r. którzy posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu:

1.Polish American Investment Fund LLC:
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 3.770.125
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 3.770.125
Udział w liczbie głosów na WZA: 91,17 %
Udział w ogólnej liczbie głosów: 36,39%

2.Sławomir Czajka:
Liczba akcji zarejestrowanych na WZA: 257.622
Liczba głosów z zarejestrowanych akcji na WZA: 257.622
Udział w liczbie głosów na WZA:6,23%
Udział w ogólnej liczbie głosów: 2,49%

Życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki

Bieżący | EBI | 9/2020

W nawiązaniu do raportu 7/2020 z dnia 23.06.2020 roku Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 23.06.2020 roku.
  • Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Załączniki:

Michał Tymczyszyn życiorys.pdf

Natalia Gołębiowska życiorys.pdf

Radosław Graboś życiorys.pdf

Michał Nyznar życiorys.pdf

Krzysztof Moszkiewicz życiorys.pdf

Zmiany w Statucie Spółki wprowadzone przez ZWZ w dniu 23.06.2020 r.

Bieżący | EBI | 8/2020

Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadziło zmiany w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany Firmy Spółki.
W związku z powyższym:
1. § 1 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Firma Spółki brzmi: New Tech Venture Spółka Akcyjna.

2. § 1 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Spółka może używać skrótu firmy: New Tech Venture S.A.

Emitent informuje również, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wprowadziło zmiany w Statucie Spółki w przedmiocie zmiany siedziby Spółki.

W związku z powyższym:

§ 1 ust. 3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: Siedzibą Spółki jest Bydgoszcz.

Ponadto Emitent informuje, iż odstąpiono od rozpatrzenia punktu 14 planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy względem żadnej z uchwał.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2, 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Bieżący | EBI | 7/2020

Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż w dniu 23 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały o odwołaniu z Rady Nadzorczej Emitenta: Pana Michała Tymczyszyna, Pana Jerzego Karaszewskiego, Pana Krzysztofa Moszkiewicza, Panią Katarzynę Mielczarek oraz Panią Izabelę Karaszewską.

Równocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołało na nową kadencję członków Rady Nadzorczej Emitenta w osobach:
Pani Natalia Gołębiowska, Pan Radosław Graboś, Pan Michał Nyznar, Pan Krzysztof Moszkiewicz oraz Pan Michał Tymczyszyn.

Życiorysy nowo powołanych Członków Rady Emitent przekaże w oddzielnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.06.2020

Bieżący | EBI | 6/2020

Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 23 czerwca 2020 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7 i 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku „NewConnect”.

Jan Karaszewski – Prezes Zarządu
Załączniki:

TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWZ UNITED S.A. 23.06.2020 R..pdf