Pierwsze wezwanie Akcjonariuszy United S.A. do złożenia dokumentów akcji

Bieżący | ESPI | 8/2020

Zarząd Spółki UNITED S.A. z siedzibą w Warszawie _”Spółka”, „Emitent”_, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm._, wzywa akcjonariuszy do złożenia w Spółce dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w dni robocze _poniedziałek – piątek_ w godzinach od 10:00 do 15:00 w siedzibie Emitenta znajdującej się w Warszawie _02-803_, ul. Bekasów 74.
Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Dokument akcji zachowuje moc dowodową wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe, przez okres pięciu lat od dnia wejścia w życie w/w ustawy.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym, spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.Podstawa prawna: art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw _Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm._

Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie

ESPI | 7/2020

Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku do raportu otrzymane w dniu dzisiejszym tj. 10.09.2020 roku zawiadomienie od Pana Sławomira Czajki.

Zawiadomienie_10.09.2020.pdf

 

informacja o planowanym przekształceniu spółki zależnej Emitenta

ESPI | 6/2020

Zarząd United S.A. _dalej: „Spółka”, „Emitent”_ informuje, iż Zarząd spółki zależnej Emitenta- NCF S.A. _dalej: „NCF”, „Spółka przekształcana”_ w dniu wczorajszym tj. 07.09.2020 r. na posiedzeniu Zarządu NCF podjął uchwałę w sprawie przekształcenia NCF w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Po przekształceniu NCF będzie prowadzić działalność pod firmą NCFSA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekształcenie zostanie dokonane w trybie art. 551-570 oraz art. 577-580 KSH.

Wartość bilansowa majątku Spółki Przekształcanej na dzień 31 lipca 2020 r. wynosi 8.871.902,91 zł _osiem milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset dwa złote dziewięćdziesiąt jeden groszy_.
Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej będzie wynosił 100.000 zł _sto tysięcy złotych_ i będzie dzielił się na 2.000 _dwa tysiące_ równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł _pięćdziesiąt złotych_ za jeden udział.

Wartość nominalna Emitenta _jedynego wspólnika Spółki Przekształcanej_ w razie jego uczestnictwa w Spółce Przekształcanej będzie wynosić 2.000 _dwa tysiące_ udziałów po 50,00 zł _pięćdziesiąt złotych_ każdy, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł _sto tysięcy złotych_.

Zawiadomienie w trybie 69 ustawy o ofercie

ESPI | 5/2020

Zarząd Spółki United S.A. przekazuje w załączniku do raportu otrzymane w dniu dzisiejszym tj. 03.09.2020 roku zawiadomienie o zbyciu pakietu akcji od Pana Sławomira Czajka.

United_zawiadomienie_o_zbyciu[20492].pdf