Strategia

Strategia Spółki UNITED S.A. na lata 2014 – 2020 zakłada rozszerzenie dotychczasowej działalności polegającej na inwestowaniu w spółki i projekty z branży marketingowej o działalność inwestycyjną również w innych obszarach rynku.
 
Głównymi celami strategicznymi Spółki są: 
 
• wypracowywanie zysku dla akcjonariuszy
• wzrost kapitalizacji spółki
• wzrost wartość księgowej spółki
• uzyskiwanie ponadprzeciętnej stopy zwrotu z inwestycji
 
Posiadane doświadczenie oraz szeroka baza kontaktów pozwalają Spółce identyfikować szanse na zyski w bardzo wielu obszarach biznesowych i różnych branżach. Realizacja nowej strategii wiąże się z poszerzeniem portfolio Spółki o nowe inwestycje krótko- i długoterminowe. Każda z tych inwestycji będzie analizowana pod kątem wypracowania w możliwie jak najkrótszym okresie czasu jak największego zysku.
 
Spółka zamierza inwestować w:  
 
• akcje spółek notowanych na giełdach w Polsce i na świecie
• akcje i udziały w spółkach nienotowanych
• instrumenty pochodne/waluty
• projekty venture capital
• przedsięwzięcia typu „start-up”
• projekty wymagające restrukturyzacji kapitałowej, kosztowej oraz personalnej
• kupno, sprzedaż, wynajem nieruchomości 
 
W celu zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego wszystkie potencjalne inwestycje będą poddawane przez Spółkę weryfikacji w oparciu o szczegółowe analizy, m.in.:
 
• analiza fundamentalna.
• analiza techniczna
• badanie due dilligence
 
Przy podejmowaniu decyzji o konkretnej inwestycji Spółka zamierza współpracować z podmiotami, które świadczą najwyższej jakości usługi doradztwa finansowego z zakresu wyceny inwestycji oraz oceny ryzyka.
 
Kapitał na inwestycje Spółka zamierza pozyskiwać z emisji akcji, obligacji jak również w formie pożyczek od akcjonariuszy.