Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

 

Zarząd Spółki United S.A. (dalej: „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym tj. 13.06.2019 r.o godzinie 09:00 w Warszawie przy ul. Puławskiej 361.

Protokół z ZWZ United S.A. z dnia 13.06.2019 r..pdf

 


 

Zarząd spółki pod firmą UNITED Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, dalej „Emitent” zwołuje na dzień 18 czerwca 2018 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Emitenta, które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74, 02-803 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad.

Proponowany porządek obrad:

1.Otwarcie obrad.
2.Wybór Przewodniczącego ZWZ.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej.
6.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2017, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United za rok 2017 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
7.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
8.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017.
9.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2017.
10.Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2017.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
12.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki – zmiana firmy _nazwy_ Spółki.
13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
14.Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej wszystkich akcji oraz zmiany Statutu Spółki.
15.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości i terminu realizacji kapitału docelowego.
16.Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
17.Zamknięcie obrad.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, proponowane zmiany Statutu Spółki, wzór wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.

 

Załączniki:

ZWOLANIE_ZWZ_SPOLKI_UNITED_06.2018.pdf

PROPONOWANE_PROJEKTY_UCHWAL_SPOLKI_UNITED_NA_ZWZ_06.2018.pdf

PROPONOWANE_ZMIANY_TRESCI_STATUTU_SPOLKI_UNITED_NA_ZWZ_06.2018.pdf

WNIOSEK_O_UMIESZCZENIE_OKRESLONYCH_SPRAW_W_PORZADKU_OBRAD_ZWZ_SPOLKI_UNITED__06.2018.pdf

FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU-_UNITED_S.A._ZWZ_06.2018.pdf

 

 


Zarząd Spółki UNITED S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2018 r., które odbędzie się o godz.10:00 w Warszawie przy ul. Bekasów 74 w siedzibie Spółki.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ UNITED LUTY 2018.pdf

FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_NA_NWZ_UNITED_LUTY_2018.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ UNITED LUTY 2018.pdf

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU NA NWZ UNITED LUTY 2018.pdf

 

 


 

Zarząd spółki pod firmą United Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74 w Warszawie.

 

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2016.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Dokumenty:

United_ Formularz do wykonywania prawa głosu_ZWZ

United_Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał

United_Projekty na ZWZA_170529

United_Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad WZA

United_zwołanie_ZWZ_170530