Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy

Zarząd Spółki UNITED S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 lutego 2018 r., które odbędzie się o godz.10:00 w Warszawie przy ul. Bekasów 74 w siedzibie Spółki.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ UNITED LUTY 2018.pdf

FORMULARZ_DO_WYKONYWANIA_PRAWA_GLOSU_NA_NWZ_UNITED_LUTY_2018.pdf

PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ UNITED LUTY 2018.pdf

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU NA NWZ UNITED LUTY 2018.pdf

 

 


 

Zarząd spółki pod firmą United Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2017 roku na godzinę 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także „Zgromadzeniem”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Bekasów 74 w Warszawie.

 

Porządek obrad Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał i przyjęcie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku 2016, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.

6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2016.

8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2016.

9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej United w roku obrotowym 2016.

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016.

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywanych przez nich obowiązków w roku obrotowym 2016.

13. Zamknięcie Zgromadzenia.

 

Dokumenty:

United_ Formularz do wykonywania prawa głosu_ZWZ

United_Formularz_Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał

United_Projekty na ZWZA_170529

United_Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad WZA

United_zwołanie_ZWZ_170530